Fiskhamnsmotet

rxnov1 038ps copy

Oskarsleden. Gothenburg first of November.